BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı ve Merkezi, Amacı, Konusu, Çalışma Yolları, Kuruluşu:

MADDE 1-

a)      Derneğin Adı ve Merkezi: Türkiye Anıtlar Derneği. Genel Merkezi Ankara’dır.

b)      Derneğin Amacı: Hangi devirden kalmış olursa olsun, 2863 Sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamına girmeyen anıtlar ve gayrimenkul eserlerle, aynı Kanunun 10 – 11 – 12 ve 14. maddelerindeki kayıt ve şartlar çerçevesinde, yine hangi devirden kalmış olursa olsun tescil edilmiş veya tescile layık görülmüş gayrimenkul eserlerin ve tapu sicilinde Dernek adına kayıt ve tescilli veya Derneğin kontrol, denetim ve yönetiminde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakımı, onarımı, korunması, kollanması ve çevresini güzelleştirmek.

Bu eserlerin tanıtımı için yayımlar yapmak, seminerler ve konferanslar tertiplemek, sergiler düzenlemek suretiyle, halkımıza tanıtmak ve sevdirmek, yazılı hale getirip halkımıza sunmak ve gelecek kuşaklara aktarmak.

Bu konu ile ilgilenen tüm özel ve tüzel kurum  ve kuruluşlara yardımcı olmak ve işbirliği içinde

çalışmak.

Bakımsız kalmış unutulmuş eserlerin gün ışığına çıkarılması için araştırmalar, incelemeler ve geziler yaparak kronolojik bir eser dahilinde tespite çalışmak.

Her derecede okul, akademi, fakülte, enstitü, üniversite, kreş, yurt, dispanser ve hastane açmak; açılmış olanlarla işbirliği yapmak ve işletmek.

 

Sosyal himayeye muhtaç öğrencilere nakdi ve ayni yardımda bulunmak.

Bu amaçlara ulaşabilmek için, 2908 Sayılı Yasanın 11 ve 12. Maddelerindeki şartlar dahilinde yurt içinde ve yurt dışında, gerektiğinde bu hususta tüzel ve özel kişilerle işbirliği yapmak, üyeler arasında yakınlaşmayı sağlamak.

Derneğin Çalışma Alanı

 

c)      Derneğin Konusu: Yurt içinde ve yurt dışında harap olmuş yeni ve eski eserlerin, anıtların onarımı, bakımı ve çevrelerini güzelleştirmek.

Bu eserler: cami, okul, hamam, çeşme, şadırvan, su yolu, meşruta, yurt, hastane, kütüphane, dispanser, külliye, köprü, kale ve benzeri eserler, gerekirse bazılarını yeniden yaptırmak.

d)     Derneğin Çalışma Yolları ve Yaptırma Şekilleri: Dernekçe yapılacak bakım, onarım, düzenleme, yeniden yapılacak eser ve anıtların plan, proje ve programları, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleştikten sonra uygulamaya konur.

e)      Derneğin bakım, koruma, onarım, çevre düzenlemelerini yapacağı eski eserler ile talep ve ihtiyaç halinde yeniden yapılacak eserlerin iş ve çalışma programları yapılır.

Bu işlerin plan ve projeleri, keşifleri, uzman elemanlarca hazırlanır.

Onun için de gerektiğinde, onarımlarda değeri ve sanat esprilerinde aslına sadık kalmak amacıyla, Anıtlar Yüksek Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri ile istişarî mahiyette işbirliği ve kontrolü sağlamak suretiyle yapılır.

f)       Eser ve anıtlardaki tarihi, orijinalliği koruyabilmek için gerektiğinde çini, vitray, ağaç işleri ve benzeri imalat tesisleri kurabilir.

Yapılacak işler aciliyet esasına göre planlanır.

g)      Maliyeti yüksek olan yeni ve eski eserlerin onarım ve yapım projeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yardımlaşarak yapılabilir.

Bitirilen işlerin sonunda uzmanlarca bir kesin hesap çıkarılması zorunludur.

h)      Her türlü iş, pür emanet, ilan ile ihale, teklif mektubu, iş türüne göre açık pazarlık usulü suretiyle yapılabilir ve ihalesi yapılan ve yaptırılacak işler bir sözleşmeye bağlanır. Şubelerin yapacağı sözleşmelerin birer sureti ilgili merci ve Genel Merkeze de onay için gönderilir.

i)        Derneğin Kuruluşu: Türkiye Anıtlar Derneği, 31.03.1946 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, T.B.M.M. 2. Başkanı ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Şemsettin Günaltay, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Hamit Koşay, T. C. Merkez Bankası Muhasebe Müdürü Fethi Aktan, Türk Tarih Kurumu Baş Sekreteri Uluğ İğdemir, Başbakanlık Müsteşar Muavini Hakkı Kami Beşe, Etnografya Müzesi Müdürü Remzi Oğuz Arık tarafından Ankara’da kurulmuştur.

 

İsteğe Bağlı Onarımlar:

MADDE 2- a) Dernek, sözü edilen bir anıt veya gayrimenkul eski eserin onarımı, restorasyonları hakkındaki özel dilekleri, onarım maliyetinin ¾’ünü sağlaması koşulu ile kabul ve masrafın geri kalan kısmını deruhte eder.

b)      Dernek, özel ve tüzel bir kurum adına da olsa, onarım dışında yeni bir inşaatın sorumluluğunu üstlenemez.

c)      Ancak, onarım dışında yeniden bir inşaat yapılması Genel Merkez Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır.

 

Propaganda, Yayımlar, Yayım Programı:

MADDE 3 – Dernek, amacını gerçekleştirmek için programları, Dernekler Kanununda öngörülen usuller içerisinde propaganda ve telkin vasıtaları olarak kullanılır.

 

Yeniden yaptığı, onaracağı ve onarımını yaptığı anıtlar hakkında bilimsel yayınlar yapar.

Her türlü yayınlar, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile program ve plana bağlanır.

Menkul ve Gayrimenkullere Tasarruf:

MADDE 4 – Dernek amacının gerçekleştirilmesinde, gerekli menkul ve gayri menkullerle kurtarılmaları ve onarılmaları, satın alınmalarına bağlı görülen gayrimenkul eski eserlere 2863 sayılı kanunun 9, 13 ve 14. Maddeleri çerçevesi içerisinde tasarruf edebilir.

Bu suretle onarılan eserler, kamusal idare ve kurumlara değer  fiyatları ile devrolunamadığı taktirde, Genel Merkez Kararı ile parasızda devredilebilir.

Dernek üyeleri :

Üyelik :

MADDE 5 – 18 Yaşını bitirmiş, medeni haklara sahip her Türk ve Dernekler Kanunundaki şartları haiz olan yabancılar da Derneğe üye olabilir.

Üyelik Vasıflarının Kazanılması :

MADDE 6 – Üye olmak isteği, verilecek yıllık aidat keseneğini yazı ile bildirenlerden, Derneğe alınmasında sakınca olmadığı yapılacak inceleme sonunda anlaşılanlar Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kaydedilir. Ve 30 gün içerisinde karar kendilerine bildirilir.

Üyelerin Görevleri :

 

Üyeler :

MADDE 7 – Dernek üyeleri şunlardır:

a)      Kurucu Üyeler : 31.03.1946 tarihinde Derneği kurmuş olan kişiler.

b)      Asıl Üyeler       : Aidatını veren üyelerdir.

c)      Fahri üyeler      :

1-      10 yıllık aidat tutarını bir defada bağış olarak ödeyenler.

2-      Türkiye içinde ve dışında yerleşmiş olup, Dernekle devamlı muhabere veya temasta bulunmak suretiyle, Derneğin çalışmalarına yakın ilgi gösterenler.

3-      Mesleki vasıfları dolayısıyla Derneğin amaçlarını gerçekleştirme yolunda bilimsel yardımları dokunanlar.

4-      Resmi görevleri veya sosyal mevkileri dolayısıyla, Derneğin çalışmalarına fiilen katılamadıkları halde, Derneğe büyük yardımları dokunan özel veya tüzel kişiler.

Görevleri :

MADDE 8- a)Derneğin amacı doğrultusunda tanıtımını yapmak.

b)      Yönetim Kuruluna yardımcı olmak.

c)      Anıt ve eserlerin bulunması, korunması hususunda özen göstermek.

d)     Yardım ve bağış temininde daima arayış içinde olmak.

e)      Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yapmak.

f)       Senede 12.000.000 Türk Lirası aidat ödemeyi kabul etmek.

Üyeliğin Sona Ermesi :

MADDE 9- Her üye dilediği zaman Dernekten çıkabilir. İki yıl aidatını yatırmayanlarla, Derneğin amacı aleyhinde çalıştıkları anlaşılanlar ve kanuni sebeplerle üyeliği düşmesi gerekenler : üyeliğe kabul tarihinde, kabul kararının verilmemesini gerektiren nedenlerin varlığı sonradan belirlenmiş olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve bu karar ilgiliye tebliğ olunur.

Olağanüstü Başarı Gösterenler :

MADDE 10- a)Dernek Yönetiminde en az 10 yıl sürekli görev yapanlara,

b)      Üye olsun olmasın, Derneğin amacına bağlılık göstererek başarılı hizmet verenlere,

c)      Büyük ayni ve nakdi yardımlarda bulunanlara,

d)     Varlığından kimsenin haberi olmayan tarihi eserleri bulanlara,

Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile takdirname, plaket, bronz, gümüş ve altın madalya verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Organları :

MADDE 11- A) Genel Merkezde :

1-      Genel Kurul

2-      Merkez Yönetim Kurulu

3-      Denetleme Kurulu

B) Şubelerde:

1-      Şube Genel Kurulu

2-      Şube Yönetim Kurulu

3-      Şube Denetleme Kurulu

 

Genel Merkez Genel Kurulu :

MADDE 12-

 

A) Genel Merkez Genel Kuruluna Katılacak Üyeler:

 

1- Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

2- Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri

3- Genel Merkezde Kayıtlı Üyeler

4- Şubelerin Yönetim Kurulu Başkanları

5- Üye Sayısı 50’ye kadar olan şubeler 1, üye sayısı 50’den fazla olan şubelerde beher 100 üyeye 2 delege olmak üzere katılır.

Delege seçilebilmek için, Türkiye Anıtlar Derneği’nin her hangi bir şubesinde en az üç yıllık üye olması şarttır.

Gündem :

 

6- Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü toplantılarının gündemleri Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanır.

Genel Kurulda, ancak gündemde yazılı maddeler görüşülür. Şu kadar ki, Genel Kurula katılan1/10 üye tarafından görüşülmesi teklif edilen hususların gündeme alınması zorunludur.

B) Toplantı Zamanı, İlan ve Toplantı Oranı:

 

7- Genel Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı ile her iki yılda bir yılda bir Mayıs ayının ikinci yarısında olağan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun gerekli gördükleri hallerde veya Derneğe kayıtlı üyelerin en az 1/5 isteği üzerine ise olağanüstü toplanır.

8- Şube kongreleri ise, her iki yılda bir, Mart ayı içerisinde yapılır. Kongre günü, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün önceden bir gazete ile ilan edilerek, mülkiye amirine yazı ile bildirilir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul üye sayısının yarısından bir fazlasının bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı saati ve yeri belirtilmek kaydı ile bir hafta sonraya ertelenir. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üye sayısı, Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulların asıl ve yedek üyeleri toplamının bir fazlasından az olamaz.

9- Toplantı, birden fazla ertelenemez. Delegeler, toplantıya listedeki isimlerinin hizalarını imzalayarak girerler.

10- Genel Kurul Toplantı tutanakları, yeni seçilen Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarının durum ve kimlikleri (Yedekleri Dahil) 7 gün içinde ilgili makama sunulur.

11- Dernek Ana tüzüğünde yapılan değişiklikler, Genel Kurulun onayını takip eden 15 gün içerisinde ilgili makamlara bildirilir.

 

Genel Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri :

MADDE 13- Genel Kurulun görev ve yetkileri:

 

a)      Genel Kurulu idare etmek üzere bir başkan, gereği kadar Başkan yardımcısı ve iki katip üyeyi seçerek divanı oluşturmak.

b)      Genel Kurulda, ancak gündemde yazılı maddeler görüşülür. Şu kadar ki, Genel Kurula katılan 1/10 üye tarafından görüşülmesi teklif edilen hususların gündeme alınması zorunludur.

c)      9 kişilik Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile 9 yedeğini seçmek.

d)     3 kişilik Denetleme kurulu üyeleri ile yedeğini seçmek

e)      Genel Merkez, bütçe ve kesin hesaplarını, bu husustaki yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarını ve iş programları ile uygulamaları inceleyip, yönetim ve denetim kurulları raporlarını ibra etmek.

f)       Dernek Ana tüzüğünü değiştirmek.

g)      Derneğin feshi ve tasfiyesi hakkında karar vermek, tasfiye kurullarını oluşturmak.

h)      Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Merkez bütçesini görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek.

Yönetim ve Denetim Kurulları Seçimi:

MADDE 14- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinde aday listesi tanzim edilebilir. Eski üyeler tekrar seçilebilir.

Asıl üyeliğe seçilenlerden sonra yedek üyelerde oy çokluğuna göre sıralanırlar.

Eşit oy alanlar da kuraya tabi tutulurlar.

Genel Merkez Yönetim Kurulu :

MADDE 15- A) Kuruluşu :

 

1- Genel Kurulca seçilen 9 asıl, 9 yedek üyeden oluşur.

2- Asıl üyeliğe seçilen yönetim kurulu üyeleri, kendi aralarında bir genel başkan, iki genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip üye ve bir veznedar üye seçer.

3- Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, usulüne göre yedek üyelerin göreve çağrılmasını sağlar.

4- Yönetim Kurulu iki yıl süreyle görev yapar.

5- Oylamanın eşitliğinde Başkan iki oy sahibidir.

B) Görev ve Yetkileri:

 

1- Genel Merkezi ve şubelerini temsil eder.

2- Yeni şubelerin açılmasına karar verir.

3- Genel Merkez, merkez bütçesi ile, Genel Merkeze bağlı şubelerin genel kurullarınca kabul edilen şube bütçeleri, Türkiye Anıtlar Derneği genel bütçesi olarak beraberce Genel Kurula sunulur.

4- Gelir ve Gider kesin hesap bilanço işlemlerini Genel Merkez ve şubelerle birlikte yapar ve sene sonunda inceler.

5- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, 10 gün içinde İçişleri Bakanlığına ve İl Makamına bildirilir.

6- Merkez ve şubelerde yapılacak işlerin program, plan ve projelerini inceleyip onayalar.

7- Merkez ve şubelerin yapacağı işlere ait şartname ve sözleşmeleri inceleyip onaylar ve yürürlüğe koyar.

8- Merkez ve şubelerde yapılacak tüm işlerin cari hükümler çerçevesi içinde yürütülmesini sağlar.

Gerektiğinde, Merkez ve şubelerde özel ve tüzel kişilerden, dernek üyelerinden mutemet heyetler teşkil eder, görev ve yetkilerini belirler, ihtiyaca göre memur ve uzman kişileri tespit ve tayin eder.

Alım satım işlerinde komisyonları oluşturur.

Onarımlara paralel olarak imalatların özelliklerine göre tesisler kurar, ekipler oluşturur. (Şubeler, Genel Merkezin onayını almadan bu tesis ve ekipleri kurup çalıştıramaz.)

Başkana, acil durumlar ve kararlar için yetki verir.

Disiplinli çalışmayı sağlamak için bir iç yönetmelik hazırlar.

Üyelik başvurularını ve üyelikten çıkarılmaları karara bağlar.

Ayda en az bir toplantı yapar.

Şubelerin denetlenmesini, icabında Denetleme Kuruluna havale eder.

Dernek işlerini yürütecek personel kadrolarını tespit eder.

Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini belirler, gazetelerle ilan eder ve süresi içinde mülki amirliğe bildirir.

Görevi sona eren Yönetim Kurulu, görevini bir tutanakla teslim eder.

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri :

MADDE 16-

 

a)      Derneği, özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.[.1] [.2]

b)      Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler ve idare eder.

c)      Yazışmaları imzalar.

d)     Merkez ve şubelerde mevzuatın titizlikle uygulanmasını sağlar.

e)      Genel Merkez – Şubeler, Şubeler – Şubeler ilişkilerini güçlendirmek için gerekli çalışmaları yapar

f)       Şube başkanları ile senede en az bir defa toplantı yaparak şube çalışmaları hakkında bilgi alır.

g)      Çalışanların görev ve yetkilerini genel sekreter ile birlikte tespit eder, denetler.

h)      Geliri artırıcı tedbirleri alır.

i)        Derneğin amacına ulaşmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

j)        Merkez yönetim kurulunun alacağı kararları genel sekreterle beraber yürütürler.

k)      Görevde bulunmadığı hallerde, yerine genel başkan yardımcılarından birini görevlendirir.

Genel Merkez Denetleme Kurulu :

MADDE 17- Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri :

 

a)      Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

b)      Asil üyeler kendi arasında bir başkan seçer.

c)      Denetleme kurulu üyeleri arasında iş bölümünü başkan yapar.

d)     Denetleme Kurulu, Genel Merkez v e Şubelerinin tüm organlarına ait işlerini, bütçelerini, gelir ve giderlerini genel kurul adına denetler.

e)      Şubelerin denetimi, Denetleme kurulunun isteği veya merkez yönetim kurulunun teklifi ile yapılır.

Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

MADDE 18-

 

a)      Genel Başkana karşı sorumludurlar.

b)      Genel Başkanını vereceği görevleri yaparlar.

c)      Genel Başkan olmadığı zamanlarda vekalet atarak, Genel Başkanın görev ve yetkilerini üstlenirler.

d)     Genel Sekreterle beraber, iç yönetmeliği geliştirici çalışmalar yaparlar.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri :

 

MADDE 19-

 

a)      Genel Başkanla beraber Merkez Yönetim Kurulu Toplantılarını düzenler.

b)      Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.

c)      Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları yürüterek sonuçları Genel Başkana iletir.

d)     Genel Merkez ile şubeler arasındaki ilişki ve işbirliğini devamlı canlı tutar.

e)      Yazışmaları yürütür, çalışmaları değerlendirir.

f)       Genel Başkanın vereceği işleri yapar.

g)      Kayıt – kuyut işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.

h)      Büroda çalışan memurların amiri olarak disiplinli çalışmayı sağlar.

i)        Merkez yönetim kurulu ve Genel Başkana karşı sorumludur.

Muhasip ve Veznedar Üyelerin Görev ve Yetkileri :

 

MADDE 20-

A) Muhasip Üyenin Görev ve Yetkileri :

 

a)      Yönetim Kurulu ve Genel Başkana karşı sorumludur.

b)      Derneğin menkul ve gayrimenkul mal varlığını ayniyat talimatı düzeni içerisinde yürütür.

c)      Para alıp vermeyi, üye aidat ve teberruların tahsilini sağlar.

d)     Bütçelerin uygulanmasını sağlayıp, sonuçlarını değerlendirir.

e)      Dernekle ilgili parasal işlemlerin gerekli olan defterlere usulüne uygun şekilde geçirilmesini, dernek personelinin bordrosunu, SSK’ya giriş – çıkış formlarını düzenler ve ödemelerini yapar.

f)       Yaptırılacak işlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar.

g)      Merkez ve şubelerle beraber, tüm gelir ve giderleri, üç aylık hesapları, yıl sonu kesin hesap ve bilançoları icmal edip değerlendirir. Genel kurula sunulmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna verir.

h)      Tüm kıymetli makbuz, alındı belgesi ve çekleri bir tutanakla teslim alır, teslim eder.

i)        Kıymetli sarf evrakını sarf eder.

j)        Dernek adına yapılacak tahsilat alındı belgeleri ile harcamaları da tasdikli gider belgeleri ile yapar. İptallerin gerekçelerini yazı imza eder. Genel Başkana onaylatır.

k)      500.000TL’nin üzerindeki harcamalar Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.

B) Veznedar Üyenin Görev ve Yetkileri :

 

a)      Veznedar üye Yönetim Kurulunca İl Makamından yetki belgesi alınır.

b)      1- Nakdi her türlü bağışı alındı belgesi ile,

2- Ayni bağışları da tastikli bağış kabul makbuzları ile dernek adına alır.

c)      Tüm kıymetli belge, çek, makbuz, senet ve paraları kasada saklar ve 30.000TL. üzerindeki miktarı hemen bankaya yatırır.

d)     1- Bankadan ilgililerce çekilen parayı kasaya koyar ve kasa defterine kaydeder.

2- Kasadan vereceği parayı imza ile alır – verir ve kasa defterine de kaydeder.

e)      Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

Mutemet Heyet ile Komisyonların Kuruluş Görev ve Yetkileri :

 

MADDE 21-

 

a)      Mutemet Heyet ile komisyonlar en az 3 kişiden teşekkül eder.

b)      Görev ve yetkileri iç yönetmelik ile tespit edilir.

c)      Ayrıca Yönetim Kurulunun ve Başkanın vereceği görevleri yapar.

d)     Yönetim Kuruluna bağlı bir organ olarak çalışır.

e)      Yasa ve emirler uymayan Mutemet Heyet ile Komisyonların görevine son verilir.

f)       Şubeler, kuracakları Mutemet Heyet ile Komisyonların yasal onaylarını Genel Merkezden almak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

 

Şubeler :

 

MADDE 22- Şubeler, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile gerekli görülen yerlerde açılır.

 

Şubelerin Organları :

 

MADDE 23- Her şube ,

 

a)      Genel Kurul

b)      Yönetim Kurulu

c)      Denetleme Kurulundan oluşur.

Şube Genel Kurulu :

 

MADDE 24-

 

a)      Şube Genel Kurulu Şubeye kayıtlı üyelerin katılımları ile oluşur.

b)      Şubeler, doğrudan doğruya Genel Merkeze bağlıdır.

c)      Şube Genel Kurulu olağan toplantısı 2 yılda bir, Mart ayının ilk yarısında yapılır.

d)     Şube Genel Kurulundan alınan her türlü karar ve tutanakları birer örneği, 15 gün içerisinde Genel Merkeze gönderilir.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri :

 

MADDE 25-

 

a)      Genel Kurulu idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki katip üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık divanını seçer.

b)      Beş asil, beş yedek olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerini seçer.

c)      Üç asil, üç yedeği ile beraber Denetleme Kurulu üyelerini seçer.

d)     Bütçe kesin hesap ile bilançoyu Yönetim  ve Denetleme Kurullarının raporlarını inceleyip, Yönetim ve Denetleme Kurullarını ibra eder.

e)      Şube yönetim Kurulunun yapmak istediği işlerin proje, program ve iş planlarını inceleyip, Genel Merkezin onayına sunar.

f)       Genel Merkez Genel Kuruluna gönderilecek delegeleri seçer.

Şube Yönetim Kurulu :

 

MADDE 26-

Şube Yönetim Kurulunun Kuruluş, Görev ve Yetkileri :

 

a)      Şube Genel Kurulunun seçtiği beş kişiden oluşur.

Bunlar kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Sekreter, bir Muhasip, bir Veznedar üye seçerek iş bölümü yaparlar. Boşalan üyeler yerine, ilk yedek üye 15 gün içinde çağrılır.

b)      Oylamanın eşit olması durumunda başkan iki oy sahibidir.

c)      Görev süreleri iki yıldır.

d)     Ayda en az iki defa toplanır.

e)      Toplantı ve karar konularında Genel Merkez yönetim Kararları, talimatları esas alınır.

f)       Yapacağı işlerin projelerini, keşiflerini, program ve iş planlarını yapar, yaptırır.

g)      Bütçeyi hazırlar ve tanzim eder.

h)      Genel Kurul için gerekli hazırlığı yapar, olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır.

i)        Gereğinde, Mutemet Heyetler, Komisyonlar ve teknik ekipler oluşturur, tesisler açar, Genel Merkezin onayını aldıktan sonra, diğer yasal onayları da almak zorundadır.

j)        Bütçe ile kesin hesabı ve bunlara ait raporları hazırlayıp, denetleme kurulu raporu ile birlikte Genel Kurula sunar.

k)      Bütçeyi, Genel Kurulca kabul edilen şekli ile ve Merkezce verilen yetki ve direktifler dairesinde uygular ve hesap durumunu her üç ayda bir Genel Merkeze yazılı olarak bildirir. Sene sonunda kesin hesapları inceler.

l)        Bölgede mevcut ve korunmaya, onarılmaya ve düzenlemeye muhtaç cami, tapınak, medrese, sebil, çeşme, mezarlık, türbe, tekke, zaviye, sur, kale, tarihi değerlere haiz vs. gibi her çeşit anıt ve eski eserleri mahallindeki daire ve makamlardan ve bilgi ehlinden faydalanmak suretiyle tarayıp bunların kütüğünü hazırlar ve tamire muhtaç olanların müstaceliyet ve ehemmiyet derecesine göre listelerini düzenleyip Merkeze yollar ve genel iş programının düzenlenmesine yarayacak diğer bilgileri de gönderir.

m)    Genel iş programıyla şubeye verilen koruma, onarım, düzenleme ve güzelleştirme işlerini gerçekleştirir.

n)      İsteğe bağlı koruma, onarım, düzenleme ve güzelleştirmek için yapılan taleplerde ana tüzüğün 2. Maddesindeki hükmünü uygular.

  • o)      Genel Merkezin vereceği işleri yapar.

p)      Borç altında kalıcı durumlardan kaçınır, aksi halde Yönetim Kurulu müştereken sorumludur.

r)       İhtiyaca göre memur kadrosu tespit eder ve Genel Merkezin onayını aldıktan sonra uygular.

Şube Denetleme Kurulunun Kuruluş, Görev ve Yetkileri :

 

MADDE 27-

a)      Şube Genel Kurulunun seçtiği 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

b)      Üç asil üye, kendi arasından bir başkan seçer; iş bölümünü başkan yapar.

c)      Eksilen asil üye yerine, birinci sıradaki yedek üye 15 gün içinde çağrılır.

d)     Şube Denetleme Kurulu:

1-      Ferdi veya grup halinde denetleme yapar.

2-      Şubelerin gelir – gider, bütçe, kesin hesap ve bilanço durumlarını denetler

3-      Yasal defter, makbuz ve alındı belgelerini, tutanakları denetler.

4-      Yönetim Kurulunun yaptığı, yapacağı işleri, projeleri, keşif raporlarını, program ve planlarını denetler.

5-      Tesisleri, komisyonları, mutemet heyetleri, iş yerlerinde çalışan ekipleri denetler.

6-      Genel Merkezce verilecek görevleri yaparlar.

7-      Denetleme Raporlarını Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna verir.

8-      En az 6 ayda bir denetleme yapar.

9-      İki yıllık çalışmayı değerlendiren raporunu Genel Kurula sunar.

10-  Genel Kurul adına görev yapar.

Şubelerin Muhasip ve Veznedar Üyelerinin Görev ve Yetkileri :

 

MADDE 28- Şube, muhasip ve vezne üyesi, Ana tüzüğün 20/ A – B şıklarında belirtilen görevleri yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Derneğin Geliri ve Hesap İşleri :

 

MADDE 29- Derneğin Gelir Kaynakları :

 

a)      Kanunla tayin edilen azami miktarı geçmemek üzere:

1-      Giriş aidatı.

2-      Yıllık aidat.

3-      Yardımlar.

4-      Bağışlar, vasiyet suretiyle bırakılan mallar, gayrimenkullar.

5-      Taşınır, taşınmaz mallar ile hakların işletme gelirleri

6-      Mevduat faizleri.

7-      Dernekçe hazırlanan veya satış hakkı Derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal,plan, harita, rozet, turistik harita veya eşya gibi malzemelerin satışları.

8-      Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için tertip edilen seyahatler, eşya piyangoları, sergiler, eğlenceler, güreşler, balo, sinema, müsamere, çay ve yemek gelirleri.

9-      Başkaca gelirler.

10-  Tesis gelirleri.

Gelirlerin Tahsili :

 

MADDE 30-

 

a)      Yürürlükteki Dernekler Yasası ile Yardım Toplama Yasası hükümlerine göre tahsil edilir.

b)      Hür türlü tahsilat, yetki belgesi olan görevlilerce usulüne uyularak alınır.

c)      Para alacak görevliyi, Yönetim Kurulu seçer ve il makamının onayını alır.

d)     İl ve yurt dışındaki bağışların alınması için ilgili bakanlıkların onayları alınır.

e)      Ayni bağışlar, yasal usul ve şekillere uygun olarak alınır.

f)       Tüm kıymetli evrak noterce tasdikli bir deftere eksiksiz kaydolunur.

MADDE 31- Derneğin, Genel Merkez ve şube veznelerinde, Yönetim Kurullarının Kararı ile en fazla 500.000TL’yi aşmamak üzere ve bir hafta süreli avans bulundurulabilir.

 

Dernek Ödemeleri :

 

MADDE 32-

a)      Bitirilen her işin sonunda Yönetim Kurulunca kesin hesap ve ödemeler bir komisyon marifetiyle  durum tespiti yapıldıktan sonra ödenir.

b)      İhtiyaçlar için gerekli para, Genel Başkan ile Muhasip üye – Veznedar Üye veya Genel Başkan Vekili ile Muhasip Üye – Veznedar Üye tarafından banka hesabından çekilir.

c)      Şube Yönetim Kurulları, gelir tahmini konularında mevzuat esaslarına uygun olarak, açacağı işletme ve benzeri kuruluşların yasal işlemlerini yapabilmek için, evvelce Genel Merkezin onayını alır.

d)     Dernek Genel Merkezi ve şubeler için hesap dönemi, seçimden seçime iki takvim yılıdır.

 

Derneğin Tutmaya Mecbur Olduğu Defterler :

 

MADDE 33-

a) Üye Kayıt Defteri :

 

Derneğe üye olanların kimlikleri, giriş tarihleri aylık veya yıllık ödenti yükümlülükleri adresleri ile, doğum yılı ve tarihleri, yönetim kurulunca gerekli görülecek öteki bilgiler bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri :

 

Yönetim Kurulunun kararları sayı ve tarih sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanır.

c) Gelen ve Giden Evrak Defteri :

 

Gelen ve giden evrak tarih ve sayısıyla bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarına konur. İş ve yazışma konularına göre bir dosyalama sistemi geliştirilir.

d) Gelir ve Gider Defteri :

 

Dernek alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri kişiler, ticarethaneler ve kurumlar, adresleriyle beraber, günübirlik numara ve tarih sırasıyla yazılır.

Yıl sonunda kesin hesabın bağlanmasından sonra Yönetim Kurulu Üyeleri imza eder.

 

e) Bütçe – Kesin Hesap Bilanço Defteri :

 

Dönem bütçeleri ile gelir gider yıl sonu kesin hesap durumlarını demirbaş defteri ile beraber bu deftere yazılır. Yönetim kurulu üyeleri bağlanan bu hesabın altını imza eder.

 

f) Demirbaş Defteri

 

Derneğe ait dayanıklı, uzun ömürlü eşyalar bu deftere yazılır. Eşyalar üzerine demirbaş defterindeki kayıt numaraları konulur.

 

g) Alındı Belgesi Kayıt Defteri :

 

Defterdarlık, Maliye, muhasebe müdürlüğünden alınan alındı belgeleri, sıra ve seri numaraları dikkate alınarak kayıt edilir.

Alındı belgeleri zimmetle alınır ve teslim edilir.

 

h) Değerli Makbuzlar Defteri :

 

Gider makbuzları, ayni kabullere ait makbuzlar ve çekler bu deftere sıra ve seri numarasına göre kayıt edilir. Makbuzlar yeminli matbaalarda hazırlatılır, zimmetle alınır, verilir.

Yönetim Kurulları, dernek muhasebe planı gereğince tahsilat ve harcamaların denetimini, muhasebesini kolaylaştırmak üzere, uygun göreceği öteki yardımcı yan cetvel ve defterlerde, sayman üyenin sorumluluğu altında tutulur.

İptal edilen makbuzların, iptal nedeninin açıkça yazılarak sayman üye tarafından imza edilmesi zorunludur. Aslı ve kopyası aynen kalır, başkan durumu tasdik eder.

 

Kıymetli Defter, Makbuz ve Evrakın Saklanması :

 

MADDE 34- Kıymetli defter, makbuz ve evrak yasalarımız gereği usulüne uygun ve düzenli bir şekilde yasal sürelerince saklanır.

Gerekirse saklamaya devam edilir.

İmhası Genel Merkez Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır. Yeterli tedbirlerin alınmaması yüzünden yok edilen veya istifade edilemez hale gelen kıymetli evrak ve defterlerin derneğe vereceği zararlardan ilgili memurlar müştereken ve yönetim kurulu üyeleri sorumludurlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Fesih, İnfisah ve Tasfiye :

 

MADDE 35-

 

a)      Derneğin feshi Genel Merkez Genel Kurulunun 2/3 çoğunluğu ile karar vermesine bağlıdır.

Ancak bu toplantıda sağlanamaz ise 12-B/8 madde hükümlerine göre üyeler ikinci toplantıya çağırılır. Üye sayısı ne olursa olsun fesih kararı görüşülür. Ancak toplantıya katılanların yine üçte iki çoğunluğu ile karara bağlanması zorunludur.

b)      Derneğin fesih ve infisahı yahut herhangi bir süretle tüzel kişiliğini yitirmesi durumunda tüm taşınır ve taşınmaz mal varlığı, paralar, alacaklar, intifa ve istifade ve kullanma hakları Genel Merkez Genel Kurulu kararıyla aynı maksatla kamu yararına çalışan kurum ve kuruluşlara intikal ettirilir.

c)      Fesih 5 gün içinde İl Makamına bildirilir.

d)     Dernek Genel Merkezinin feshi ile, tüm şubeleri de feshedilmiş olur.

e)      Şubelerin kapatılması veya diğer hallerde tüm taşınır ve taşınmaz mal varlığı, paralar, irat getiren iş yerleri intifa ve istifade ve kullanma hakları Genel Merkeze 7 gün içinde teslim edilir.

Tüzük Değişikliği :

 

MADDE 36- Tüzük değişikliği, Genel Merkez Genel Kurulunu olağan yada olağanüstü toplantılarına katılan asil üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile değiştirilir.

 

Ancak bu toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise 12-B/8 madde hükümlerine göre üyeler ikinci toplantıya çağırılır. Üyelerin sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür. Ancak, toplantıya katılanların yine üçte iki çoğunluğu ile karara bağlanması zorunludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Diğer Hükümler, Tapulama – Tasarruflar :

 

MADDE 37- Derneğin, menkul ve gayrimenkul mal varlıklarının mülkiyet ile gelir getiren iş yerlerinin her türlü tasarrufu Genel Merkeze aittir.

 

 

 

MADDE 38- Tapulama işleri ve tüm satışlar Türkiye Anıtlar Derneği Genel Merkezi adına yapılır.

Şubelerin alacağı tapu ve satış işleri Genel Merkezin şube başkanlarına vereceği yetki vekaleti ile Genel Merkez adına yapılır.

 

Yolluklar :

 

MADDE 39- Memur ve uzmanlara, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ile görev verilecek kişilere, yolluk ve zaruri giderleri verilir. Miktar tespitinde o yıl ki devlet bütçesindeki esaslar dikkate alınır.

Şube Gelirlerinden Genel Merkeze Ayrılacak Paylar :

 

MADDE 40- a) Şube bütçelerinin hazırlanması sırasında, şube gelirlerinin yıllık toplamının %15’ini Genel Merkez payı olarak gider kısmına konulur.

b)      Genel Merkez payı, her yılın Temmuz ve Aralık aylarının ilk haftasında Genel Merkez hesabına intikal ettirilir.

c)      Genel Merkez de toplanan bu paralar Genel Merkezce ihtiyacından fazlasını mali durumu yetersiz olan şubelere gönderir.

d)     Genel Merkez payını bütçesine koyup da göndermeyecek duruma düşen şubeler, Genel Merkeze bilgi vermek ve onay almak zorundadır.

e)      Şubelerin şubeye yardımı, Genel Merkezin onayı alınmak suretiyle yapılır.

Matbu Evrak:

 

MADDE 41- Şubelerin kullanacakları defterler, makbuzlar ve diğer bütün matbu evrak Genel Merkezce hazırlanır. Maliyetleri üzerinden şubelere gönderilir.

 

MADDE 42- İş bu tüzük, 2908 sayılı Dernekler, 2860 Sayılı Yardım Toplama Yasaları ile ilgili yönetmeliklere uyularak hazırlanmıştır. Bir noksanlık halinde adı geçen yasalar uygulanır.

 

Yürürlük :

 

MADDE 43- Genel Merkez Genel Kurulunun 10.06.1990 tarihinde yaptığı Genel Kurul toplantısında kabul edilen ve 43 maddeden oluşan bu tüzük İçişleri Bakanlığının onayından sonra 15 gün içinde ilan edilerek yürürlüğe girer.

 

Türkiye Anıtlar Derneği’nin bundan önceki ana tüzüğü ile, değişiklikleri ek ve geçici maddeleri, bu Ana tüzüğün yürürlüğe girmesiyle birlikte tümüyle yürürlükten kalkar.

Yürürlük Tarihi 3 Temmuz 1991

Türkiye Anıtlar Derneği