dernegimizin_amaci

Hangi devirden kalmış olursa olsun, 2863 Sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamına girmeyen Anıtlar Gayrimenkul eserlerle, aynı Kanunun 10, 11, 12 ve 14. Maddelerindeki kayıt ve şartlar çerçevesinde, yine hangi devirden kalmış olursa olsun tescil edilmiş veya Derneğin kontrol, denetim ve yönetimde bulunan taşınmaz kültür – sanat ve tabiat varlıklarının bakımını, onarımını, korunmasını, kollanmasını üstlenmek ve çevresini güzelleştirmek.

Bu eserlerin tanıtımı için yayınlar yapmak, seminerler ve konferanslar tertiplemek, sergiler düzenlemek suretiyle, halkımıza tanıtmak ve sevdirmek, yazılı hale getirip gelecek kuşaklara aktarmak.

Bu konu ile ilgilenen tüm özel ve tüzel kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak ve işbirliği içinde çalışmak.

Bakımsız kalmış ve unutulmuş eserlerin gün ışığına çıkarılması için araştırmalar, incelemeler yapmak ve geziler düzenlemek.

Her derecede okul, akademi, fakülte, enstitü, üniversite, kreş, yurt, kurs, dershane, dispanser ve hastane açmak, açılmış olanlarla işbirliği yapmak ve dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik maddi kaynak sağlamak için, vakıf, döner sermaye işletmeleri ve benzeri gelir getirici müesseseler kurmak ve işletmek.

Sosyal himayeye muhtaç öğrencilere burs vermek, nakdi ve ayni yardımda bulunmak. Doğal afetlerde ulusal yardım kampanyalarına katılmak.